هفته سلامت

روز 7 آوریل برابر با 18 فروردین ماه" روز جهانی بهداشت " است که امسال باتوجه به تعطیلات عید نوروز وفرصتمحدودبرنامه ریزی واجرا، زمان پیشنهادی،هفته اول اردیبهشت ماه بعنوان هفته سلامت93  درنظرگرفته شده است.

روز 7 آوریل برابر با 18 فروردین ماه" روز جهانی بهداشت " نام گرفته است و همه ساله برنامه هایی جهت گرامیداشت این روز در سراسر جهان برگزار می شود. اما در کشور ما با توجه به اهمیت سلامتی در زندگی آحاد جامعه و نقش انسان سالم در شکل دهی جامعه سالم،  روزهای 18 الی 24 فروردین ماه هرسال، بعنوان هفته سلامت  نامگذاری  و از سال 1382 نیزدر تقویم رسمی کشور گنجانده شده است.

در نظر است برنامه هفته سلامت سال93 نیزهمچون سالهای گذشته با اجرای برنامه های مناسب  و با موضوع "خودمراقبتی" گرامی داشته شود.

شعارهفتۀ سلامت در سال 1393  :

یک عمر سلامت با "خود مراقبتی"

بسته آموزشی هفته سلامت را از اینجا دانلود کنید  

/ 0 نظر / 24 بازدید