چند نکته در مورد ارتباط ...

عوامل موثر بر سیستم ارتباطی :

سن ، جنس ، نژاد وقوم ، وضعیت اقتصادی ، سطح تحصیلات

مناسب ترین الگو برای ارتباط بین مردم الگویی است که کمترین تغییر وحداقل هرج ومرج را در سیستم ایجادنماید .

هدف از برقراری ارتباط :

  • آموزش دادن
  • آگاه کردن
  • سرگرم کردن

     جهت درک و یادگیری پیام در ارتباط با مخاطبین سه نکته وجوددارد :
  • باید مطمئن شویم که مخاطب خوب می بیندو خوب می شنود .
  • باید مطمئن شویم که مخاطب حرف های مارا می فهمد.
  • باید مطمئن شویم که مخاطب از نظر عاطفی و هیجانی آمادگی درک پیام را دارد.

     

اصول مهارت های بین فردی :

هر ارتباط بین فردی شامل کاربرد چهار مهارت اساسی (PLOT ) است که عبارتند از:

1- سوال کردن (PROBING)

2- گوش دادن (LISTENING)

3- مشاهده کردن (OBSERVING)

4- گفتن (TELLING)

دریافت فایل ارتباطات در آموزش سلامت

/ 0 نظر / 20 بازدید