ارتباط

برای گشاده رویی دیگران نسبت به ما ،

ما باید در برابر آنها گشاده رو باشیم .

با توسعه مهارت های ارتباطی

و کنار زدن موانع ارتباطی ،

می توانیم مطمئن شویم که

پیام ما توسط کسی که با وی صحبت می کنیم ،

نه تنها شنیده خواهد شد،

بلکه درک نیز خواهد شد .

بدین ترتیب می توان اطمینان یافت که

نقطه نظراتمان را اظهار نموده ایم .

/ 0 نظر / 26 بازدید